Privat helsetjeneste for barn i alderen 0-18 år

Foto: doktorbarnegod

Barnelege med fokus på moderne medisin, helhetstenkning og informasjon i kombinasjon med undersøkelser og utredninger på barnets og foreldrenes premisser. Vi tilbyr en effektiv, hyggelig og faglig god spesialisthelsetjeneste for barn. På vår klinikk kan vi tilby en tverrfaglig tilnærming og vurdering og tilbyr undersøkelser og utredning av plager og symptomer, som kan gi vanskeligheter mht til spise- og ernærings-problemer, refluksplager, språk- og uttaleproblemer, innsovnings-, snorke- og søvnproblemer, smerter og utviklingsproblemer, fordøyelsesplager, intoleranser o.l Vi vurderer og hjelper barn som har plager, symptomer og vanskeligheter etter en vurdering av hele barnets situasjon og tett samarbeid med foreldre og andre foresatte rundt barnet. Vi bidrar gjerne med videre utredning av sympptomer og sykdom eller andre helseproblem. Det kan utredes, diagnostisere og iverksettes behandling, viderehenvises, tas blodprøver, henvise til røntgen og annen nødvendig billeddiagnostikk for barn mellom 0 og 18 år. Vi ønsker å bidra til å vurdere helheten for barn og familie, og bidra til god og grundig informasjon.

Konsultasjon på klinikken

Ved en førstegangskonsultasjon vil legen primært sørge for få en oversikt over barnets utfordringer og helseproblemer. Før konsultasjon bes foreldrene fylle ut et grundig spørreskjema om barnets ernæring, søvnvaner, svangerskap og fødsel, tidligere sykehistorie, og aktuelle problemer. Det er fint om dere oversender eller tar med eventuelle epikriser o.l fra andre deler av helsetejensten. Etter konsultasjon og undersøkelse, gjør legen en vurdering, informerer og legger en plan for videre utredning og oppfølging. Ved senere oppfølging vurderes effekten av igangsatte tiltak og om disse har hatt effekt og hvorvidt det er behov for og ønskelig å igangsette ytterligere tiltak for å optimalisere situasjonen. Ved en rolig og grundig konsultasjon på klinikken vil legen  først vurdere barnets funkson ved å observere barnet mens mor og far snakker med legen. Det tilstrebes en rolig og harmonisk atmosfære slik at barnet slipper å bli engstelig. Undersøkelsen foregår mest mulig på barnets premisser og legen vil tilnærme seg barnet og utføre færrest mulig ubehagelige undersøkelser. På denne måten får legen mye informasjon om barnet mht til helsetilstand, trivsel, psykomotorisk utviklingsnivå og samspill mellom foreldre og barn.

Blodprøver, røntgen, svar og info

Det utarbeides etter konsultasjonen en grundig journal som er tilgjengelig for forelder eller pasient. Denne er nyttig i videre kontakt med andre deler av helsevesenet og gir god, grundig og presis informasjon om barnets helsetilstand, vurdering, videre forløp, tiltak og plan. Foresatt får også så langt de ønsker kopi av prøvesvar og vurderinger gjort av andre deler av helsevesenet, som barnet er henvist til av DoktorBarnegod.

Gjennom samarbeid med andre helseinstitusjoner, vil det også være mulighet for å komme på legekontor til DoktorBarnegod. Ingen henvisning fra andre deler av helsetjensten er nødvendig, men dersom man har en slik henvisning kan ansvarlig lege, som er spesialist i barnemedisin, håndtere de fleste barnemedisinske problemstillinger som ikke krever innleggelse i sykehus. DoktorBarnegod har rekvireringsrett til blodprøver og andre laboratorietjenester, røntgen- og annen billeddiagnostikk, fysioterapi, ambulanse og akuttinnleggelser på alle sykehus i Norge. Doktoren vil tilpasse utredningen til den enkelte pasient hjemsted, mht til lokalsykehus o.l. DoktorBarnegod har forskrivningsrett på reseptbelagte medisiner som trengs til barnet.

Samarbeidsinstitusjoner i offentlig og privat helsevesen:

Oslo Universitetssykehus (blodprøver, bildediagnostikk, øye-, øre-nese-hals og barneavdelinger og poliklinikker o.l)
Ullevål og Rikshospitalet SH.
Bærum Sykehus (blodprøver, billeddiagnostikk o.l)
Drammen sykehus (blodprøver, billeddiagnostikk, barneavdeling, øre-nese-hals-avd. o.l)
Furst laboratorium (blodprøver, urinprøve o.l.)

DoktorBarnegod samarbeider med Sovehjelp.no og OMFT Malin Staaf.

Sovehjelp - vår samarbeidspartner