Privat helsetjeneste for barn i alderen 0-18 år

Foto: doktorbarnegod

Barnelege med fokus på moderne medisin, helhetstenkning og informasjon i kombinasjon med undersøkelser og utredninger på barnets og foreldrenes premisser. Vi tilbyr en effektiv, hyggelig og faglig god spesialisthelsetjeneste for barn. På vår klinikk kan vi tilby en tverrfaglig tilnærming og vurdering og tilbyr undersøkelser og utredning av plager og symptomer, som kan gi vanskeligheter mht til spise- og ernærings-problemer, refluksplager, språk- og uttaleproblemer, innsovnings-, snorke- og søvnproblemer, smerter og utviklingsproblemer, fordøyelsesplager, intoleranser o.l Vi vurderer og hjelper barn som har plager, symptomer og vanskeligheter etter en vurdering av hele barnets situasjon og tett samarbeid med foreldre og andre foresatte rundt barnet. Vi bidrar gjerne med videre utredning av symptomer og sykdom eller andre helseproblem. Det kan utredes, diagnostisere og iverksettes behandling, viderehenvises, rekvireres blodprøver, røntgenundersøkelser osv. Vi ønsker å bidra til å vurdere helheten for barn og familie, bedre barnets og familiens trivsel og helsesituasjon ved at barnet får det bedre, samt og bidra til god og grundig informasjon.

Konsultasjon

Ved en førstegangskonsultasjon vil legen få en oversikt over barnets utfordringer og helseproblemer og det vil gis råd om å igangsette tiltak som kan hjelpe på barnets plager. Før konsultasjon bes foreldrene fylle ut et grundig spørreskjema om barnets ernæring, søvnvaner, svangerskap og fødsel, tidligere sykehistorie, og aktuelle problemer. Det er fint om dere oversender eller tar med eventuelle epikriser o.l fra andre deler av helsetjenesten. Etter konsultasjon og undersøkelse, gjør legen en vurdering, informerer og legger en plan for videre utredning og oppfølging. Ved senere oppfølging vurderes effekten av igangsatte tiltak og om disse har hatt effekt og hvorvidt det er behov for og ønskelig å igangsette ytterligere tiltak for å optimalisere situasjonen. Ved en rolig og grundig konsultasjon på klinikken vil legen først vurdere barnets funksjon ved å observere barnet mens mor og far snakker med legen. Det tilstrebes en rolig og harmonisk atmosfære slik at barnet slipper å bli engstelig. Undersøkelsen foregår mest mulig på barnets premisser og legen vil tilnærme seg barnet og utføre færrest mulig ubehagelige undersøkelser. På denne måten får legen mye informasjon om barnet mht til helsetilstand, trivsel, psykomotorisk utviklingsnivå og samspill mellom foreldre og barn.

Blodprøver, røntgen, svar og info

Det utarbeides etter konsultasjonen en grundig journal som er tilgjengelig for forelder eller pasient. Denne er nyttig i videre kontakt med andre deler av helsevesenet og gir god, grundig og presis informasjon om barnets helsetilstand, vurdering, videre forløp, tiltak og plan. Foresatt får også så langt de ønsker kopi av prøvesvar og vurderinger gjort av andre deler av helsevesenet, som barnet er henvist til av DoktorBarnegod.

Om du opplever at barnet ditt plages med

– amming og/eller flaskemating – ammeveileder

– gulping og/eller refluksplager – barnelege og body worker

– brekninger /– setter i halsen

– kolikk og luftplager, mye promp og magesmerter

– avføringsvansker og magesmerter

– søvnvansker, vanskelig innsovning, langvarig og vansker med «å falle til ro», hyppige oppvåkninger

– mistrivsel: kolikk og luftsmerter

– matvareintoleranse, blod og slim i avføring, vansker med avføring, pressing eller for øs avføring og «bremsespor» av avføring i hver bleie, kan være tegn på at barnet får i seg noe det ikke tåler.

Ta kontakt med oss: Pasientsky

Barnelege Annette Resch, kiropraktor Jamy Brye, Karen Granlund, osteopat Andreas Brunes, ammeveileder Madeleine Iliev Bakken, søvnterapeut Caroline Lorentzen, står alle klare for å hjelpe dere!

Vår barnelege, som er spesialist i barnemedisin, kan håndtere de fleste barnemedisinske problemstillinger som ikke krever innleggelse i sykehus. DoktorBarnegod har rekvireringsrett til blodprøver og andre laboratorietjenester, røntgen- og annen billeddiagnostikk, fysioterapi, ambulanse og akuttinnleggelser på alle sykehus i Norge.

Samarbeidsinstitusjoner i offentlig og privat helsevesen:

Oslo Universitetssykehus (blodprøver, bildediagnostikk, øye-, øre-nese-hals og barneavdelinger og poliklinikker o.l)
Ullevål og Rikshospitalet SH.
Bærum Sykehus (blodprøver, billeddiagnostikk o.l)
Drammen sykehus (blodprøver, billeddiagnostikk, barneavdeling, øre-nese-hals-avd. o.l)
Furst laboratorium (blodprøver, urinprøve o.l.)

DoktorBarnegod samarbeider med Sovehjelp.no og OMFT Malin Staaf.

Sovehjelp - vår samarbeidspartner